Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
+420 245 009 925 (po-pá: 7-21, ne: 16-20) info@nejlevnejsipneu.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro případ soudního sporu je sjednána místní příslušnost soudu v Českých Budějovicích (Okresní soud, resp. Krajský soud v Českých Budějovicích v závislosti na věcné příslušnosti).

Prodávající:
TOMKET, s.r.o., IČ 25123998, se sídlem Praha 1, Vojtěšská 245/1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 51699

Kupující (zákazník):
Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku, popř. podnikatel, týká-li se koupě jeho podnikatelské činnosti) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Objednání zboží

Kupující prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem, a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.

V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že
- kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku (nese své náklady na poštovné apod.),
- záloha není zásadně vyžadována, a to s výjimkami dále uvedenými (více viz bod 4 těchto všeobecných podmínek),
- kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (viz blíže bod 7 těchto všeobecných podmínek),
- kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží; v této souvislosti prodávající upozorňuje, že vzhledem k charakteru a objemu zboží nemusí být vrácení obvyklou poštovní cestou možné,
- kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
- kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Zpětná úprava ceny není možná.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná pouze ve stejném měsíci vystavení, a to na základě žádosti kupujícího. Úkon je zpoplatněn za poplatek 200,- Kč/ 8€, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem.

Objednáním zboží na internetových stránkách prodávajícího kupující souhlasí se zasíláním informačních emailů prodávajícího. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Nápis DEMO nebo ZR je u pneumatik, které naší firmou byly vystavované a nazuté. Tyto pneumatiky mají najeto cca 50 km. Pneumatiky, u kterých je uveden zeleně tento nápis jsou nabízeny ve zvláštním režimu za výprodejovou cenu.

4. Platební podmínky

Objednané zboží hradí kupující metodou, kterou si zvolil při objednání. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 35.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

Platební brány PayU, pomocí kterých realizujeme vybrané platební metody provozuje společnost PayU Czech Republic, s.r.o. Společnost PayU je držitelem povolením od ČNB (České Národní Banky) a podléhá přísné regulaci ČNB. Veškeré předávání citlivých údajů probíhá zabezpečeným šifrovaným spojením pomoci SSL a nebo 3D-Secure.

Možnost platby: platba dobírkou, převodem, platební kartou, online převodem PayU a na splátky Cetelem,..

5. Reklamace – viz reklamační řád bod 8 těchto všeobecných podmínek

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

6. Dodací podmínky

Zboží se expeduje ze skladů do 18 hodin každý pracovní den. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena kupujícímu do 7 pracovních dnů, pneumatiky, které nejsou skladem, do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny. V případě enormního vytížení doručovatelských služeb může dojít k prodloužení termínu doručení zásilky od 3-7 pracovních dní.

Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti. Cena dopravy v rámci území ČR je 59,- Kč/kus včetně DPH. Doručovatelská služba kontaktuje kupujícího pomocí sms zprávy v den doručení, kde oznámí podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce po zadání jejího čísla, které přijde zákazníkovi e-mailem po její expedici k přepravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.

U váhově nestandardních pneumatik s hmotnostní vyšší než 31,5kg (některé nákladní pneumatiky v rozměrech R17.5, R19.5, R22.5, agro-industrial a některých atypických SUV rozměrů) bude doprava řešena individuálně po dohodě s kupujícím.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě dodávky po částech se tato lhůta počítá ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@nejlevnejsipneu.cz, odstoupení lze učinit rovněž vyplnění vzorového formuláře dle občanského zákoníku. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, přičemž s úhradou na bankovní účet kupující souhlasí. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, nežli bylo vracené zboží předáno zpět, nebo odesláno.

Prodávající je oprávněn vždy a bez udání důvodů od uzavřené smlouvy odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že kupující se pro tento případ vzdává jakéhokoliv nároku na náhradu škody.

8. Reklamační řád (práva z vadného plnění a záruka za jakost)

Obecné podmínky reklamace (práva z vadného plnění)

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele info@nejlevnejsipneu.cz
b) poštou na adresu provozovatele Tomket s.r.o., Tolarova 630, 384 51 Volary nebo Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov

Povinnosti prodávajícího
Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytují v okamžiku převzetí, dle § 2161 a násl. občanského zákoníku. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky.

Reklamace uplatněná v záruční době (záruka za jakost dle § 2113 občanského zákoníku)
a) Záruční doba je doživotní (rozumí se jí doba, po kterou pneumatiky vykazují dezén, který umožňuje jejich užívání v souladu se zákonem), vztahuje se na skryté vady, nikoliv na opotřebení. Na nákladní a užitkové pneumatiky je záruční doba stanovena na 1 rok pro právnické osoby a 2 roky pro fyzické osoby. Pneumatika prodaná před více než 2 lety, bude případně nahrazována ve výši odpovídající zbývající části dezénu nad zákonem stanovenou mez. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem příp. úmrtím zákazníka
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
c) Nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká v následujících případech:
- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
- poškození zboží přírodními živly,
- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží
Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může kupující zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky prodávajícího tento o tom informuje kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.
Pokud kupující zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat prodávajícího, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.
V případě zahraničních kupujících s platným DIČ bude nákup zboží osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Doporučení při přejímání zásilek
Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Od 1. 2. 2016 je ČOI mediátorem v případě spotřebitelského sporu. V této souvislosti Vás informujeme, že pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace, resp. pokud vznikne jakýkoliv spor z kupní smlouvy, máte od 1. 2. 2016 právo se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Česká obchodní inspekce plní roli mediátora. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1. 2. 2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Podmínky pro nakupující mimo území ČR

V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k následující úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě v některé ze svých provozoven (skladů) nebo zboží předá k přepravě přepravci, kterého prodávajícímu určí kupující. Kupní cenu za zboží uhradí kupující při jeho předání, v tento okamžik přechází vlastnické právo. Náklady na přepravu uskutečněnou kupujícím určeným přepravcem do místa stanoveného kupujícím nese prodávající. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určenému kupujícím. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto) a/nebo mu nebude předáno pro nezaplacení kupní ceny, nebude mu vydáno, avšak nezbavuje jej povinnosti k úhradě kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.

Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 16. 4. 1980) je vyloučena.

10. Zpětný odběr pneumatik

Místem zpětného odběru pneumatik je TSB Facility s.r.o. se sídlem Žirovnická 2389/1a, Praha 10.

Po předchozí dohodě umožňujeme bezplatný odběr použitých pneumatik z jakéhokoliv místa v České republice, který bude zajištěn svozem našeho přepravního partnera. A dále místa našich partnerských pneuservisů, jejichž seznam najdete níže:

1CAR, s.r.o. - Vojtíškova 4, Praha
ADN Autodružstvo - Pražská 835, Náchod
AMC-EKO s.r.o. - Prostřední Lánov 296, Prostřední Lánov
ARA AUTO s.r.o. - Budějovická 304, Český Krumlov
ATK AUTOSERVIS - Hulínská 1949/6, Kroměříž
ATpneu - Türkova 828/20, Praha
Audila s.r.o. - Brozany 47, Staré Hradiště
AUTO - PNEU SERVIS GOLEM - Vídeňská 291/89, Brno
Auto Dubánek - Chelčického 1610, Česká Lípa
Auto Kubín - Levá 1240, Neratovice
AUTO Kundýsek, s.r.o. - Lánice 592, Velká Bíteš
Auto Mercia a.s. - Dašická 1228, Chrudim
Auto Moto Weschta - Těchlovice 83, Stříbro – Těchlovice
Auto Pánek, s.r.o. - Rybalkova 2973, Louny
Auto-Moto Lukas Mikudik - Litohlavy 66, Rokycany
Auto-PAVEL - Kvasiny 187, Kvasiny
Auto-Pneu servis Jahn - Květná 306, Zruč-Senec
Auto-pneu servis Zikuška - Sivice 501, Sivice
Auto-Pneu Závodný - Hodoňovice 252, Baška
Auto-pneu-servis Jenda s.r.o. - Radlická 298/105, Praha
AUTO-VRAKY Václav Kysílka - Na Vinici 126/6, Poděbrady
Autocentrum BARON - Opletalova 559, Ústí nad Labem
Autocentrum Kalfas s.r.o. - Malešická 2823/20a, Praha
AUTOCENTRUM PS Car - Kostelecká 4606, Prostějov
Autocentrum RK cb s.r.o. - U Jeslí 1, České Budějovice
Autocentrum Šlapanice - Brněnská 253/31, Šlapanice
Autocentrum u Labutě, spol. s r.o. - U Labutě 492, Svitávka
AUTOGASMUSIL Jan Musil - Pod Vlekem 33, Doluhoňovice
Autoopravna a pneuservis - Lom 1009/26, Lysá nad Labem
AutoPecka s.r.o. - Pardubická 283, Choceň
AutoPetrů - Stachovice 24, Fulnek
AUTOSEPO - Autoservis Pozdník - generála Svobody 108, Pardubice
Autoservis A.M.E. služby s.r.o. - Za cukrovarem 976, Praha
Autoservis DS s.r.o. - Bratislavská 208/23, Brno
Autoservis Gajer Ga-rage - Broumarská 851, Praha
AUTOSERVIS Pavel Podhrázský - Vrázova 2632/14, Cheb
Autoservis s+k - Na Veselí 45, Praha
Autoslužby Liška - Nábřeží 526, Zlín
Autoslužby Štěrboholy s.r.o. - Ústřední 143/38, Praha
Autovito - Nádražní 170, Vrané nad Vltavou
BORS Břeclav a.s. - Bratislavská 2284/26, Břeclav
BrevisPneu - Tuřanská 283/39, Brno
CONSULTEST s.r.o. - Úvoz 508/5, Brno
DAMATECH, spol. s r.o. - Berky z Dubé 78, Dačice
Daniel Mach - Horní Kostelec 232, Červený Kostelec
Dušan Václavík - Zavadilská 2106, Tábor
ELEKTRO-AUTOSERVIS - Chotěmice 30, Chotěmice
ELEMENT SERVIS - Masarykova 59, Kutná Hora
Empo spol. s r.o. - U Černého mostu 1029, Jemnice
ERGO, spol. s r.o. - Trnavská 50, Chornice
Gregor Lenešice s.r.o. - Třebízského 467, Lenešice
H&B Pneuservis - Vysoké Popovice 9, Vysoké Popovice
HICHL s.r.o. - Komenského 1787, Dubňany
Ing. Jan Horní - Humpolecká 401, Havlíčkův Brod
ITSsub, s.r.o. - Školní 661, Trhové Sviny
Ivan Burda - autoslužby - V Šáreckém údolí 369/4, Praha
JAN JOŠT s.r.o. - Pardubická 308, Dolní Ředice
Jaroslav Praizler - U Mlékárny 844/8a, Mariánské Lázně
JAZNAK auto s.r.o. - Vinec 26, Vinec
Joma Pneuservis - Vysoké Třebušice 37, Podbořany
KLEMPO MODLÍKOV Miloš Čermák - Modlíkov 56, Modlíkov
Legendary s.r.o - Hviezdoslavova 1147/3, Brno
Lumír Prejda s.r.o. - Přemyslovců 344/6, Opava
Martin Drahoňovský - 3. května 840, Semily
Martin Tlapák, AUTODISKY.CZ - Obce Ležáků 770, Chrudim
Martin Vaněček - Na Kopci 403, Kladno
Merimex s.r.o - Dolní Jadruž 55, Chodský Újezd
Michal Jünger - Kroměřížská 2, Vyškov
Michal Vála ZR-moto - Věšín 231, Věšín
MOBILNÍ PNEUSERVIS s.r.o. - Koutníkova 271/41, Hradec Králové
NO-JI-CO, s.r.o. - Žernovická 257, Prachatice
NOVITECH Motorsport - Sudoměřice 182, Sudoměřice
Petr Kříž A-servis Kadaň - Prunéřovská 2021, Kadaň
Petr Kučera - Na Strážišti 1932, Kadaň
Petr Smysitel - Staňkova 374/20, Brno
Pneu Fric - Rumiště 9, Brno
Pneu Jirouch - Milady Horákové 2769, Kladno
Pneu Straka - Zámecká 26/46, Brno
Pneudomu - Pomezní 282, Světice
Pneuservis - Rudolf Doleček s.r.o. - Koliště 276/59, Brno
Pneuservis Centrum - Poděbradová 1239/43, Ostrava
Pneuservis DK PNEU - Řípská 1205/13, Brno
Pneuservis Dušan Létal - Dolní 353, Zaječí
Pneuservis Hajný - Milínská 339, Příbram
Pneuservis Hevlín - Hevlín 175, Hevlín
Pneuservis Hoffmann - Jamnická 86, Staré Město
Pneuservis Koreček - Máchova 770, Skuteč
Pneuservis Kubíček - Červená Voda 31, Červená Voda
Pneuservis Martin Húšťava - Dlouhá 53, Krupka
PNEUSERVIS PAULUS - Chomutovská 419, Údlice
Pneuservis Řečkovice - Novoměstská 1740/43, Brno
Pneuservis Sojka Transport s.r.o. - Černovická 5523, Chomutov
Pneuservis U nádraží - Sýkorova 223, Blovice
Profimax Praha s.r.o. - Bobrky 495, Vsetín
Pronájem a Servis Kardašova Řečice s.r.o. - Jakubská 91, Jindřichův Hradec
Radomír Kocman - Pražská 1827/66, Blansko
RENCAR TOP CZ, s.r.o. - Opavická 801/25, Město Albrechtice
René Slouk - RS Servis - Svitavská 500/7, Blansko
ROFIPO CAR - Oldřih Pospíšil - Křenovice 86, Křenovice
RS-AUTO Pavel Smítka - Chlebov 53, Chlebov
Servis Znojmo - Loucká 3057/32, Znojmo
SMRŽ auto - moto - Dobrovodská 206/12, České Budějovice
SOWO trans, spol. s r.o. - Kosovská 457/10, Jihlava
Staroklokotská autodílna - Staroklokotská 13, Tábor
SVAMAB s.r.o. - K Ráji 399, Jaroměřice nad Rokytnou
TAZ - Vladislav Krčma - Železniční 368/5, Brno
Tomáš Beránek-AutoFrance - Krumlovská 10, České Budějovice
Tomket Pneuservis - Vinohradská 2828/151, Praha
VHP autoservis sdruž - Olomoucká 380/27, Brno
Vianor Karlovy Vary - Závodu míru 62/116, Karlovy Vary
Vilímek s.r.o. - Olešnice, Rychnova nad Kněžnou
Vladimír Gorol - Plavecká 123/4, Krásné Březno
Vladimír Martinů - Tovární 1350/22, Třešť
Windor s.r.o. - Vyšehrad 1279, Červený Kostelec
ZAK C.Z. s.r.o. - Plzeňská 468, Zbůch
Zdeněk Balíček ASB - S. K. Neumanna 1640, Litvínov
Zdeněk Gajdošík - Čsl. armády 1288, Most

V případě, že některý z partnerů od Vás odmítne odebrat použité pneumatiky zdarma, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku na +420 245 009 925 a my zajistíme nápravu.

Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 3 Kč/kg.

Více informací zde.

11. Účinnost

Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 1. ledna 2014.

12. Politika kvality a ochrany životního prostředí

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku, dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů a vytvářet potřebné podmínky pro trvalé udržování a zlepšování systému integrovaného managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Spokojenost lidí spojených s naším podnikem je závislá na kvalitě námi poskytovaných služeb:

Zákazníci:

Pro firmu je zákazník nejdůležitější instancí, a proto je na splnění jeho požadavků a přání generováno nejvyšší možné úsilí. Zákazníka přesvědčujeme kvalitou a rychlostí svých služeb. Snažíme se o poskytnutí co nejlepšího zákaznického servisu v rámci našeho vstřícného přístupu k zákazníkům.

Naši pracovníci:

Nabízíme stabilní pracovní prostředí, kde se oceňuje obětavost a výborný pracovní výkon. Důležité pro nás je pravidelné zvyšování kvalifikace, loajálnosti, věrnosti a spokojenosti našich pracovníků.

Naši partneři:

Mají naši plnou důvěru ohledně kvality a spolehlivosti jimi poskytovaných služeb. Jejich stoprocentní podpora je pro naší celkovou úspěšnost jeden s nejdůležitějších činitelů. Důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci s našimi partnery. Naše společnost má nastavené postupy pro pravidlené hodnocení našich dodavatelů, což zajišťuje dlouhodobou kvalitní spolupráci.

Naše společnost:

Naše společnost se hlásí k důslednému plnění v rámci sociální odpovědnosti a odpovědnosti za životní prostředí, jelikož zajištění zdraví a spokojenosti svých zaměstnanců a přiznivé působení na životní prostředí považuje za svou porioritní odpovědnost při cestě za profitem. Zavazujeme se plnit platná ustanovení všech právních předpisů a jiných závazků související s ochranou životního prostředí. Preventivním přístupem se podílíme na zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí.

13. Značení pneumatik EU štítky

Od 1. listopadu 2012 jsou dle nařízení EU 1222/2009 všechny pneumatiky prodávané v Evropě označeny štítkem s informacemi o třech základních vlastnostech pneumatiky. Nařízení se týka pneumatik pro osobní, užitková a nákladní vozidla. Z nařízení jsou vyjmuty zejména protektorované pneumatiky, pneumatiky na motocykly, profesionální offroad pneumatiky, závodní pneumatiky, pneumatiky s hroty, pneumatiky určené výhradně pro vozidla registrovaná poprvé před říjnem 1990, pneumatiky s nižší konstrukční rychlostí než 80 km/h, pneumatiky s průměrem menším než 254 mm a větším než 635 mm a pneumatiky vyrobené před 1. červencem 2012.

14. Označení pneumatik

Pneumatiky označujeme dle podkladů dodaných od výrobců a za případné chyby neneseme odpovědnost.

Označení DOT vyjadřuje stáří pneumatiky, respektive její výrobní týden a rok. Označení se může lišit dle jednotlivých dodávek.