Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
+420 245 009 925 (po-pá: 8-18) info@nejlevnejsipneu.cz
Vyzkoušejte celoroční pneumatiky TOMKET!

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Pro případ soudního sporu je sjednána místní příslušnost soudu v Českých Budějovicích (Okresní soud, resp. Krajský soud v Českých Budějovicích v závislosti na věcné příslušnosti).

Prodávající:
TOMKET, s.r.o., IČ 25123998, se sídlem Praha 1, Vojtěšská 245/1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 51699

Kupující (zákazník):
Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku, popř. podnikatel, týká-li se koupě jeho podnikatelské činnosti) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Objednání zboží

Kupující prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem, a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.

V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že
- kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku (nese své náklady na poštovné apod.),
- záloha není zásadně vyžadována, a to s výjimkami dále uvedenými (více viz bod 4 těchto všeobecných podmínek),
- kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (viz blíže bod 7 těchto všeobecných podmínek),
- kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží; v této souvislosti prodávající upozorňuje, že vzhledem k charakteru a objemu zboží nemusí být vrácení obvyklou poštovní cestou možné,
- kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
- kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Zpětná úprava ceny není možná.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná pouze ve stejném měsíci vystavení, a to na základě žádosti kupujícího. Úkon je zpoplatněn za poplatek 200,- Kč/ 8€, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem.

Objednáním zboží na internetových stránkách prodávajícího kupující souhlasí se zasíláním informačních emailů prodávajícího. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Nápis DEMO nebo ZR je u pneumatik, které naší firmou byly vystavované a nazuté. Tyto pneumatiky mají najeto cca 50 km. Pneumatiky, u kterých je uveden zeleně tento nápis jsou nabízeny ve zvláštním režimu za výprodejovou cenu.

4. Platební podmínky

Objednané zboží hradí kupující metodou, kterou si zvolil při objednání. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 35.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

Platební brány PayU, pomocí kterých realizujeme vybrané platební metody provozuje společnost PayU Czech Republic, s.r.o. Společnost PayU je držitelem povolením od ČNB (České Národní Banky) a podléhá přísné regulaci ČNB. Veškeré předávání citlivých údajů probíhá zabezpečeným šifrovaným spojením pomoci SSL a nebo 3D-Secure.

Možnost platby: platba dobírkou, převodem, platební kartou, online převodem PayU a na splátky Hellobank by Cetelem. JAK SJEDNAT NÁKUP NA SPLÁTKY

5. Reklamace – viz reklamační řád bod 8 těchto všeobecných podmínek

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

6. Dodací podmínky

Zboží se expeduje ze skladů do 18 hodin každý pracovní den. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena kupujícímu do 7 pracovních dnů, pneumatiky, které nejsou skladem, do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 3 pracovní dny. V případě enormního vytížení doručovatelských služeb může dojít k prodloužení termínu doručení zásilky od 3-7 pracovních dní.

Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti. Cena dopravy v rámci území ČR je 69,- Kč/kus včetně DPH. Doručovatelská služba kontaktuje kupujícího pomocí sms zprávy v den doručení, kde oznámí podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce po zadání jejího čísla, které přijde zákazníkovi e-mailem po její expedici k přepravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.

U váhově nestandardních pneumatik s hmotnostní vyšší než 31,5kg (některé nákladní pneumatiky v rozměrech R17.5, R19.5, R22.5, agro-industrial a některých atypických SUV rozměrů) bude doprava řešena individuálně po dohodě s kupujícím.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě dodávky po částech se tato lhůta počítá ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@nejlevnejsipneu.cz, odstoupení lze učinit rovněž vyplnění vzorového formuláře dle občanského zákoníku. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, přičemž s úhradou na bankovní účet kupující souhlasí. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, nežli bylo vracené zboží předáno zpět, nebo odesláno.

Prodávající je oprávněn vždy a bez udání důvodů od uzavřené smlouvy odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že kupující se pro tento případ vzdává jakéhokoliv nároku na náhradu škody.

8. Reklamační řád (práva z vadného plnění a záruka za jakost)

Obecné podmínky reklamace (práva z vadného plnění)

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele info@nejlevnejsipneu.cz
b) poštou na adresu provozovatele Tomket s.r.o., Tolarova 630, 384 51 Volary nebo Jetřichov 165, 549 83 Jetřichov

Povinnosti prodávajícího
Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytují v okamžiku převzetí, dle § 2161 a násl. občanského zákoníku. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky.

Reklamace uplatněná v záruční době (záruka za jakost dle § 2113 občanského zákoníku)
a) Záruční doba je doživotní (rozumí se jí doba, po kterou pneumatiky vykazují dezén, který umožňuje jejich užívání v souladu se zákonem), vztahuje se na skryté vady, nikoliv na opotřebení. Na nákladní a užitkové pneumatiky je záruční doba stanovena na 1 rok pro právnické osoby a 2 roky pro fyzické osoby. Pneumatika prodaná před více než 2 lety, bude případně nahrazována ve výši odpovídající zbývající části dezénu nad zákonem stanovenou mez. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí zánikem příp. úmrtím zákazníka
b) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
c) Nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká v následujících případech:
- neodborné montáže, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
- poškození zboží přírodními živly,
- poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- opotřebením po mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží
Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu, případně si tuto dopravu může kupující zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese pobočky prodávajícího tento o tom informuje kupujícího a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.
Pokud kupující zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat prodávajícího, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.
V případě zahraničních kupujících s platným DIČ bude nákup zboží osvobozen od daně z přidané hodnoty.

Doporučení při přejímání zásilek
Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Od 1. 2. 2016 je ČOI mediátorem v případě spotřebitelského sporu. V této souvislosti Vás informujeme, že pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace, resp. pokud vznikne jakýkoliv spor z kupní smlouvy, máte od 1. 2. 2016 právo se obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Česká obchodní inspekce plní roli mediátora. Veškeré náležitosti mediace naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz) v sekci „Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1. 2. 2016“ a rovněž v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Podmínky pro nakupující mimo území ČR

V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k následující úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě v některé ze svých provozoven (skladů) nebo zboží předá k přepravě přepravci, kterého prodávajícímu určí kupující. Kupní cenu za zboží uhradí kupující při jeho předání, v tento okamžik přechází vlastnické právo. Náklady na přepravu uskutečněnou kupujícím určeným přepravcem do místa stanoveného kupujícím nese prodávající. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určenému kupujícím. Nebude-li zboží kupujícím při předání převzato (vyzvednuto) a/nebo mu nebude předáno pro nezaplacení kupní ceny, nebude mu vydáno, avšak nezbavuje jej povinnosti k úhradě kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.

Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 16. 4. 1980) je vyloučena.

10. Zpětný odběr pneumatik

Místem zpětného odběru pneumatik je TSB Facility s.r.o. se sídlem Žirovnická 2389/1a, Praha 10.

Po předchozí dohodě umožňujeme bezplatný odběr použitých pneumatik z jakéhokoliv místa v České republice, který bude zajištěn svozem našeho přepravního partnera. A dále místa našich partnerských pneuservisů, jejichž seznam najdete níže:

Aleš Hořčica - Otrokovice, Tř.T.Bati
Autoservis Vávra - Ostrava Bělá, Mitrovická 315
Karel Pekař - Štěpánovice u Č.Budějovic, Nad rybníkem 136
Josef Jelšík - Kroměříž, Těšnovice 37
Petr Kučera - Kadaň, Kadaňská Jeseň 24
Autoservis Jiří Štorek - Jirny, Brandýská 705
Pneuservis JM Jan Mareš - Stará Boleslav, Okružní 910
Václav BECA AUTO-MONT - Nejdek, Nám.Karla IV.238
Jaroslav Sváta - Karlovy Vary, závodu míru 116/62
Jiří Seiml - České Budějovice, Třebotovice 2481
Donako s.r.o. - Zeleneč v Čechách, Zeleneč č.p. 504
Autoservis Hora s.r.o. - Písek, Pražská 438
1CAR, s.r.o. - Praha 4, Vojtíškova 4
Luboš Náměstek - Plzeň, Pod Vrchem 6
ALLPARTS CZ s.r.o - Klíčany, Hoštická 20
autoservis Dubánek - Česká Lípa, Chelčického 1610
JF Cars s.r.o. - Hradec Králové, Kydlinovská 161/101
AUTO-MACÍK s.r.o. - Boskovice, Hliníky 2362/9
HD SERVIS s.r.o. - Okružní 1 České Budějovice, Lukáš Hřebík AUTOBAZAR DUO CAR
Jan Neubauer - Humpolec, Komorovice 63
Pavel liska - Stechovice, Masecin, 134
Michal Novák - Černé Voděrady, Střímelická 156
Gregor Lenešice s.r.o. - Lenešice, Třebízského 467
KVK SERVIS ZLÍN s.r.o. - Želechovice nad Dřevnicí, 4.května, 33
Gregor Lenešice s.r.o. - Lenešice, Třebízského 467
Václav Tichý - Vrchlabí , Bucharova 421
Petr Štěrba - Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 1
Pneuservis Čvančara - Česká Lípa, Dobranov 140
AUTOKLUBY.CZ s.r.o. - Děčín, Teplická 137
Autoservis Ford Moudrý,Luděk Dokoupil - Olomouc, Dolní hejčínská 25,areál MOPOS
Autoklimeš s.r.o. - Přerov, Kojetínská 3036/ 56
Rostislav Fiala- od 12 do 13 hod polední pauza - Hodonín, Na Výhoně 4254
wolf autoservis - Praha 4, Mendíků 5
ČS OMV - OMV Servis - Znojmo, Pražská 90
Autodíly - Zlín, tř. 2 května 2376
Auto Dubys -Autoservis - Chrudim, Opletalova, 24
Petr Matys - Brodek u Prostějova, Legionářská 115
Auto Moto Weschta - Stříbro, Těchlovice 83
Miroslav Rőth - QUAD-MOTO SHOP - Týnec nad Sázavou, Bukovany 233
Vojtěch Zika - Frýdek-Místek, Valcířská 457
Autoservis R10 - Mladá Boleslav, Bezděčín 90
EUROPNEU-Nezabylice - Nezabylice, Nezabylice 61
StiBus s.r.o. - Trhové Sviny, Školní 661
Andy-auta s.r.o. - České Budějovice 4, Slévárenská 758/2
Petr Kohlbeck autoservis n+k - Praha 8, Střížkovská 30/5
Roman Kulda - Horažďovice, Malý Bor 1
Pneuservis Doleček - Brno, Hájecká 1296/4
Auto-pneuservis Luboš Lhoták - Hroznětín, Sídliště 313
Martin Drahoňovský - Semily, 3. května 840
Miroslav Drozd, DiS - Paseka, Paseka 129.
AUTOSERVIS SINER - Valašské Meziříčí, Poličná 423
Has-servis s.r.o. - Hluboká nad Vltavou, Podskalí 180
Autoservis-centrum Šafránek Václav - Jirkov, Jezerská 1827
KLEMPO MODLÍKOV Miloš Čermák pneuservis - Přibyslav, Modlíkov 56
Václav Novotný - Dobrá Voda u Č. Budějovic, Zacharova 5
AUTO PALACE Spořilov s.r.o. - Praha 4, Na Chodovci 2457/1
Patrik Petro - Vrchlabí, Valteřická 1428
Rychloservis Petr Bravenec - Lichnov u Bruntálu, Lichnov 298
S.A.S. cz s.r.o. - Ústí nad Orlicí, V Lukách 1418
Damatech spol. sr. o. - Dačice, Antonínská 20
LAVERNA spol. s r.o. - Písek, Za Nádražím 1735
Schaffelhofer s.r.o. - Nedabyle, Nedabyle 138
Repascar s.r.o. - Praha 6, Vokovice, Divoká Šárka 850/9
ZAK C.Z. spol.s r.o. - Zbůch, Plzeňská 468
Pneuservis Petr Uherek - Ostroměř, Nádražní 285
Pneuservis - Třebeš - Hradec Králové 11, Školská 118
Pavel Klár-Kompletní servis - Kroměříž, Kotojedy 21
SKARAB s.r.o. - Příbor, 9.května 1162
Autoservis Kolín s.r.o. - Kolin 2, Benešova 1061
Jaroslav Vít - Plzeň-Doubravka, PNEUSERVIS Jateční 34a
KREJČÍ Vladimír - Slavkov u BRNA, Holubice 336
Empo spol.s r.o. - Jemnice, U Černého mostu 1029
K.C. Profi Oil s.r.o, velkoobchod - maloobchod - Krnov, Albrachtická 50
Pneuservis - Blovice, Sýkorová 223
Aleš Ryjáček - Praha 22 Uhříněves, Náměstí Protifašistických Bojovníků 102/4
pneu@sowotrans.cz - Jihlava, Kosovská 10
Šmídek Štěpán - Dambořice, Městečko 268
ReStav - Brno, U Pošty 2
Veit Pavel - Chlumčany, Boční 46
AUTO CARS, RADEK FÁRA s.r.o. - Dublovice, Dublovice 227
Smart centrum s.r.o - Praha 6, Veleslavín, Nad stanicí 30
Fast Monkey Cars Garage s.r.o. - Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1052
Oldřich Klíma - Č. Budějovice, Lidická 80
Luděk Štikar - Pokojov- pošta Nové Veselí, Pokojov 12
David Toufar - Nížkov, Nížkov 260
Jaroslav Varga - Bohumín 1, Slezská 483
Autoopravna Jaroslav Svoboda - Hořepník, Pod Zámkem 91
Pavel Cihlář - Opava, Kopaninská-155, Chvalíkovice
Jiří Brčák - Dolní Bukovsko, Pelejovická 74
Pneuservis Ernest Kavur - Horní Jiřetín , Mostecka 69
LKW Servis JT s.r.o. - Milevsko, Hrejkovice 1
Daniel Mach - Červený Kostelec, Horní Kostelec 232
Kamil Adamus - Řepiště, Dolní 461
Morava okno s.r.o. - Valasske Meziřičí, Zasovska 71
Lenka Urbanová - Cerhenice, Za Dráhou 446
AUTOPRO CARS s.r.o - Praha 4, Na Veselí 45
Jiří Kuchta - Krásná Lípa, Barvířská 1
Autoservis Pastrňák a Automontáže.cz - Ostrava-Martinov, Martinovská 3016
ERGO, spol. s r.o - Chornice, Trnavská 50
Pneuservis Martin Húšťava - Krupka, Dlouhá 53
AUTO PERFEKT PRAHA S.R.O - PRAHA 3, MALEŠICKÁ 74
Lukáš Kumstát - LKTrans - Březí u Říčan, Březí 133
Václav Zoch - Netolice, Holečkov 12
Hoffmann Ervin - Frýdek-Místek, Jamnická 86
Věra Hoffmannová Pneuservis Hoffman - Staré Město, Frýdek-Místek, Jamnická 86
Zdeněk Benke - Bořitov, Trávníky 107
MilosSlavicek - Praha 9, Nespecka 521
RADEK TOMAŠEK - Olomouc, HOLICE 857 -AUTOPNEUSERVIS
Josef Mižura - Větřní, U lomu 321
Petr Bláha - Pneuservis Brezno - Louny, Březno 44
AUTO PECKA s.r.o. - Choceň, Pardubická 283
Miloslav Peňás - Sněžné, Kuklík 46
Roman Lička - Praha 9, Nad rybníkem 4
Kamtrans s.r.o. - Uničov, Medlov 102
Miroslav Šimán - Plzeň - Koterov, Pod Chalupami 1A
Michal Paska - Poniklá, Poniklá 171
Tomáš Mrázek AUTOSERVIS - Čelákovice, Křížikova 270
TAJM, s.r.o - Praha 4, Türkova 828/20
cintula josef - zduchovice, zduchovice 80
Navrátil Jiří - Praha 8, Černého 428/4
Autoservis-Rudolf Muller - Bečov , Bečov 108
Jaroslav Holman - Teplice nad Metují, Nerudova 46
Miroslav Smetana-Smeford - Praha 10 - Dubec, V Krizkach 69/6
Sandner - Olomouc-Droždín, Horní ulehla 40
autoservis Reindl - Stachy, dílna Benešova Hora
PAVEL KVĚCH - Roudno , Roudno 31
JH Prodej s.r.o. - Tábor, Nad Sládečkem 480
Autoservis A.M.E. služby s.r.o. - Praha 9, Za cukrovarem 976
Michal Dobíhal - Sázava, Budínská 161
Pneuservis Martin Húšťava - Krupka, Dlouhá 53
Josef Košík - Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.3
DC AUTO spol.s r.o. - Děčín, Fugnerova 812/2
Vilém PAVEL - Kvasiny, Kvasiny 187
KEROUS s.r.o. - Pelhřimov, Řemenovská 1999
Antonín Zajac - Strážný, Strážný 8
Autoopravna Kubík - Trhové Sviny, Čížkrajice 7
Lukáš Vnouček - Říčany, Domácí 371/6
Petr Chrášťanský - Čkyně, Čkyně 98
Zakopal Lukáš Zaky Motors - Velký Týnec Olomouc , Tovární 157
Kornel Kolář Autosport s.r.o. - Přerov, Kojetínská 77
LEOŠ MAIXNER - KVASINY, 277
Motorcentrum Cotkytle s.r.o. - Cotkytle, Cotkytle 38
Tomáš Čížek - Rožná, Rožná 41
Flekc s.r.o. - Velké Přílepy , Dany Medřické 1001,
Jan Hruška - Louny, Dobroměřická 2904
MM-AUTOOPRAVNA s.r.o - Vysočany, Molenburk 78
Jan Langr - Blovice, Sýkorova 223
AUTOGASMUSIL-Jan Musil - Dlouhoňovice, Pod Vlekem 33
Roman Ptáček - Rýmařov, Polní 8
Peter Tomaščin - Dobruška, Mělčanská 578
SQL AUTO, s.r.o. - Klatovy, Plzeňská 823/II
Pneuservis NOJICO s.r.o. - Prachatice, Žernovická 257
Jaroslava Prátová - Tábor, Staroklokotská 13
Autoopravna a pneuservis - Lysá nad Labem, Lom 1009/26
Autoservis Pochyla - Vejprty, Potoční 920/6
Gregor Lenešice s.r.o. - Lenešice, Třebízského 467
Krul Vlastimil-autoservis, pneuservis,prodej - Mor. Budějovice, Gagarinova 216
zeman vlastimil - Žďár nad Sázavou, Dolní 193/34
Mejsnar Michal - Praha 9 Kbely, Sovenická 859
Jaromír Haluza - Rajnochovice, Podhradní Lhota 159
VF AUTO s.r.o. - Planá, Tachovská 931
Josef Šíma-Autocentrum - Pacov, Myslíkova 1096
Bc. Petr Dobeš - PNEUSERVIS DOBEŠ - České Budějovice, Na Zlaté stoce 127/36
Autohasbechyně s.r.o. - Bechyně, Na Libuši 614
OK MOTOR TRADING s.r.o. - Hořovičky, Hořovičky 54
CARTIME, s.r.o. - Klimkovice - Václavovice, U Zahrádek 105
I.T.S. Logistic s.r.o. - Praha 3- Žižkov, Husinecká 903/10
Pneuservis Miroslav Koreček - Skuteč, Zvěřinova 39
Auto color Design, s.r.o. (prodejce ŠKODA) - Bruntál, Staroměstská 3
Milan Schwarz (Autoprogres) - Albrechtice, Odboje 33
VOTON trade, s.r.o. - České Budějovice, K. Světlé 540/6
TesasTop s.r.o - Nepomuk, Zelenohorská 403
ATK Auto pneu servis - Kroměříž, Hulínská 1949/6
Radek Matuška - Sejřek, Sejřek 35
Siltrin trend s.r.o. - Praha 3- Žižkov, Husitská 54
Auto Nedbálek - u Světlé nad Sázavou, Radostovice 42
Jiří Veselý - Havlíčkův Brod, Ing. Kašpara 3142
Ranč Milovice - Zdounky , Milovice 74
auto-centrum Zlín s.r.o - Zlín, TŘ. TOMÁŠE BATI 162
ACK AUTO Kutlíře s.r.o. - Kolín II, Třečhoř, Kutlíře 20
AUTO JIHLAVA s.r.o. - Uherský Brod, Stolářská 490
ARAVER CZ s.r.o - Vlčnov, Vlčnov 556
Jindřich Kuba - Vitějovice, Vitějovice 146
Vlastimil Kajuk - NÍŽKOV, Nové Dvory 49
Joma Pneuservis - Podbořany, Vysoké Třebušice 37
Zdeněk Juřica Autoservis – pneuservis - Náměšť nad Oslavou, Vicenice 109
Hrazdira Pavel - Brno, Stavební 17
HN Transport s.r.o. - Brno, Hájecká 14
Jiří Kuna - Bruntál, servis ČS MOL,Olomoucká 24
Pneuservis Jan Svědiroh - Mostek, Mostek 4
Autoservis Flégr - Tupaldy, Potěchy 86
Autoservis Horyna - Praha 9 Třeboradice, V Pačátkách 17/317
JAN JOŠT s.r.o. - Dolní Ředice, Pardubická 308
Promont elektrotechnika s.r.o. - Staré Sedliště, Staré Sedliště 256
Jiří Barchanski - Manětín 161, Manětín, Auto-Moto-Cyklo díly
Půjčovna aut a přívěsů Pardubice s.r.o. - Pardubice, Dražkovická 1123
Autocentrum MAX Servis s.r.o. - Vsetín, Bobrky 2233
LADISLAV PETRŮ - FULNEK, STACHOVICE 24
Jiří Kůs - Vimperk , U sloupu 49
Tadeáš Vavruška - Praha 5, V pískovně 73/10
Pavel Tůma - Praha 4, Branická 141
MIROSLAV BROSTÍK - Znojmo, HAVRANÍKY 67
Luboš Gregor - Hlavňovice, Milínov 22
Cartap s.r.o. - Zlín 4, Tečovice 353
Autodíly ADV s.r.o. - Domažlice, Žižkova 117
AUTOOPRAVNA VESELÝ sdružení - Žamberk, Nádražní 945
Václav Sklenář-Autoservis V.M. - Dolní Boříkovice 32, 561 69 Králíky
MyMcar s.r.o. - Kroměříž, Obvodová 565/5
Václav Prokeš - Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté 73
Ivo Albrecht - Trutnov, Náchodská 13
Ing. Luděk Kosina - Chlumec nad Cidlinou, Palackého 69
Bohumil Novotný - Citonice, Citonice 217
Pavel Šafář - Písečná, Písečná 4O
ladislav mařík - ždánice, žandrof 369
Autodílna a pneuservis Josef Salamon - Řepiště, Mírová 313
Vlastimil Kajuk - NÍŽKOV, Nové Dvory 49
APPA s.r.o. - Pardubice, K Vápence 975
Vilímek s.r.o. - Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, areál zemedělského družstva
František Podlešák - Strakonice, Podskalí 424
AUTONOVEX Transport s.r.o. - Karlovy Vary, Rosnice 24
Jaroslav Novotný - Červený Újezd, Na Vyhlídce 109
Jakub Fišer - Ivančice, Ve sboru 12
Bajer Petr Pneuservis - Šlapanice, Bedřichovice, Studýnky 49/10
Garage Comcar s.r.o. - Starý Jiříkov-Jiříkov, 9. května 120
Ludek Kolacek - Bukov, Dilna Bukov
Michaela Vondrášková - Borovany, Zahradní 455
Autoservis Pneuservis Petr Božovský - České Budějovice, České Vrbné 1907
Auto-Moto-Servis-Vladimír Kříž - Želetava, Bítovánky 63
Autoprofi HK s.r.o. - Hradec Králové, Pouchovská 440/54
Petr Macík - Mutěnice, Brněnská 213
Teplická autoopravna S.R.O - Teplice nad Metují, Nerudova garáze
Sentera s.r.o. - Praha 4, Libušská 196
MARTIN JINDRÁK-AUTODOPRAVA,AUTOOPRAVNA - Chyšky, Chyšky 90

V případě, že některý z partnerů od Vás odmítne odebrat použité pneumatiky zdarma, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku na +420 245 009 925 a my zajistíme nápravu.

Vztahuje-li se na výrobek povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 3,50 Kč/kg bez DPH.

Více informací zde.

11. Účinnost

Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 1. ledna 2014.

12. Politika kvality a ochrany životního prostředí

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku, dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů a vytvářet potřebné podmínky pro trvalé udržování a zlepšování systému integrovaného managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Spokojenost lidí spojených s naším podnikem je závislá na kvalitě námi poskytovaných služeb:

Zákazníci:

Pro firmu je zákazník nejdůležitější instancí, a proto je na splnění jeho požadavků a přání generováno nejvyšší možné úsilí. Zákazníka přesvědčujeme kvalitou a rychlostí svých služeb. Snažíme se o poskytnutí co nejlepšího zákaznického servisu v rámci našeho vstřícného přístupu k zákazníkům.

Naši pracovníci:

Nabízíme stabilní pracovní prostředí, kde se oceňuje obětavost a výborný pracovní výkon. Důležité pro nás je pravidelné zvyšování kvalifikace, loajálnosti, věrnosti a spokojenosti našich pracovníků.

Naši partneři:

Mají naši plnou důvěru ohledně kvality a spolehlivosti jimi poskytovaných služeb. Jejich stoprocentní podpora je pro naší celkovou úspěšnost jeden s nejdůležitějších činitelů. Důraz je kladen na dlouhodobou spolupráci s našimi partnery. Naše společnost má nastavené postupy pro pravidlené hodnocení našich dodavatelů, což zajišťuje dlouhodobou kvalitní spolupráci.

Naše společnost:

Naše společnost se hlásí k důslednému plnění v rámci sociální odpovědnosti a odpovědnosti za životní prostředí, jelikož zajištění zdraví a spokojenosti svých zaměstnanců a přiznivé působení na životní prostředí považuje za svou porioritní odpovědnost při cestě za profitem. Zavazujeme se plnit platná ustanovení všech právních předpisů a jiných závazků související s ochranou životního prostředí. Preventivním přístupem se podílíme na zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí.

13. Značení pneumatik EU štítky

Od 1. listopadu 2012 jsou dle nařízení EU 1222/2009 všechny pneumatiky prodávané v Evropě označeny štítkem s informacemi o třech základních vlastnostech pneumatiky. Nařízení se týka pneumatik pro osobní, užitková a nákladní vozidla. Z nařízení jsou vyjmuty zejména protektorované pneumatiky, pneumatiky na motocykly, profesionální offroad pneumatiky, závodní pneumatiky, pneumatiky s hroty, pneumatiky určené výhradně pro vozidla registrovaná poprvé před říjnem 1990, pneumatiky s nižší konstrukční rychlostí než 80 km/h, pneumatiky s průměrem menším než 254 mm a větším než 635 mm a pneumatiky vyrobené před 1. červencem 2012.

14. Označení pneumatik

Pneumatiky označujeme dle podkladů dodaných od výrobců a za případné chyby neneseme odpovědnost.

Označení DOT vyjadřuje stáří pneumatiky, respektive její výrobní týden a rok. Označení se může lišit dle jednotlivých dodávek.